Diễn đàn Nhịp cầu ASEAN ++ 2022

Diễn đàn “Nhịp cầu ASEAN ++” năm 2022 với mục tiêu thúc đẩy giao thương giữa các Hiệp hội trong khu vực ASEAN++; Mở rộng mọi cơ hội kết nối đa chiều cân bằng mọi khía cạnh; Tạo điều kiện xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế khu vực qua hình thức Business Matching. Thông qua giao thương sự kiện mong muốn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn xanh dựa trên sự phát triển bền vững.